Forbrukerombudet bommet på faktum da de etter klager fra konkurrenter slaktet strømleverandøren «For Better Days» markedsføring av miljøvennlig strøm i Norge. Det viser Mandag Morgens gjennomgang av det kompliserte EU-markedet for salg av opphavssertifikater for fornybar elektrisk kraft. Også bransjeorganisasjonen Energi Norge var vel kjappe på labben da de kommenterte ombudets avgjørelse.

Forbrukerombudet bommer om ren el garantier

Forbrukerombudet bommer om ren el garantier

RESYMÉ

Forvirring om el-opprinnelse. Som de fleste av oss tror du kanskje at du stort sett bruker ren, fornybar norsk vannkraft? Det stemte kanskje før, men definitivt ikke nå lenger. De fysiske elektronene som får vaskemaskinen til å gå rundt er i hovedsak fortsatt fornybar, ren vannkraft. Men på vei til stikkontakten har norske kraftselskap solgt unna det meste av den fornybare biten til kunder i Europa. Kun 23 prosent av strømmen som brukes i norske hus og hytter er fornybar. Forbrukerombudet bommet på faktum da de etter klager fra konkurrenter slaktet strømleverandøren «For Better Days» markedsføring av miljøvennlig strøm i Norge, viser Mandag Morgens gjennomgang av det kompliserte EU-markedet for salg av opphavssertifikater for fornybar elektrisk kraft. 

MM37 20.11.11

Som de fleste av oss tror du kanskje at du stort sett bruker ren, fornybar norsk vannkraft? Det stemte kanskje før, men definitivt ikke nå lenger.

De fysiske elektronene som får vaskemaskinen til å gå rundt er i hovedsak fortsatt fornybar, ren vannkraft. Men på vei til stikkontakten har norske kraftselskap solgt unna det meste av den fornybare biten til kunder i Europa. Kun 23 prosent av strømmen som brukes i norske hus og hytter er fornybar. Resten er kjernekraft eller fossil, viser tall fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) og Østfoldforskning (se figur 1 og 2).

Ikke helt som du trodde, kanskje?

Figur 1 | Forstørr

Figuren viser NVE‘s «Varedeklarasjon» for hvordan elektrisk strøm forbrukt i Norge i 2010 er produsert

Fysisk besto elektrisiteten av 84,3 prosent ren vannkraft, men det var før norske kraftprodusenter solgte opphavsgarantier til miljøbevisste sluttbrukere ute i Europa. Da får forbrukerne en garanti for at det er produsert fornybar strøm lik den de selv forbruker. Norge må vi ta den «skitne» europeiske strømmen  inn i vårt forbruksregnskap, merket som ukjent av Norges Vassdrags og energidirektorat som ikke har oversikt over hva vi tar i «virtuell» retur for vannkraften. Men forskere som har oversikt. Se korrigert diagram i figur 2.

 

Kilde: NVE

Byttet har selvsagt ikke skjedd fysisk. Det europeiske kunder har gjort er å kjøpe opprinnelsesgarantier som viser at det er produsert like mye fornybar energi som de selv forbruker. Norge er tilsluttet denne fremgangsmåten gjennom EU-direktiver. Videre må Norge i sine offisielle forbruksstatistikker ta hensyn til dette fenomenet, og bytte ut «ren» norsk vannkraft med en overveiende «skitten» produksjonsmiks ute i Europa.

Grønn forretningsmulighet

Mange kunder er nok ikke klar over dette. Problemstillingen er kompleks og lite omtalt. Og det var her For Better Days så sin grønne forretningsmulighet. I TV-reklame kommuniserte de tungt at de bare leverer strøm fra  fornybare energikilder som vind, vann og bio. Det mener de å kunne stå inne for, fordi de kjøper fornybare opprinnelsesgarantier for all strømmen de selger, i motsetning til resten av strømleverandørene i Norge.

Det fikk konkurrentene til å reagere. De mener budskapet er feil. Noen av dem klaget For Better Days (fBD) inn til Forbrukerombudet. En av klagerne er særlig interessant på grunn av sin sentrale posisjon i den norske kraftbransjen: LOS. Dette selskapet er eid av Agder Energi som igjen er eid av Statkraft og en rekke kommuner på Sørlandet. Både statens heleide selskap Statkraft og Agder Energi er sentrale spillere i bransjen.

Forbrukerombudet ga klagerne medhold. Det fikk fBD til å stanse markdsføringen, midlertidig.

– Markedsføringen til FBD er problematisk fordi den etter vår mening er villedende etter markedsføringsloven. Som vi har påpekt i vårt brev er det etter vår mening et misforhold mellom det de sier i reklamen og det de i realiteten selger. Vi er selvfølgelig klar over at FBD selger strøm med opprinnelsesbevis, vi kjenner godt til denne ordningen, og vi har tatt hensyn til dette ved vår saksbehandling. I reklamen sier imidlertid ikke fBD at de kjøper opprinnelsesgarantert strøm, de sier at de levererstrøm fra de reneste fornybare energikildene. fBD leverer ikke annen strøm til forbrukerne enn andre strømleverandører i Norge, de bidrar til produksjonen av vind- og vannkraft gjennom sitt kjøp av opprinnelsesgarantier. Og hadde de sagt det hadde det selvfølgelig vært helt fint, sier forbrukerombud Gry Nergård.

For Better Days tok altså en snarvei i den kortfattede TV-reklamen sin, og nevnte ikke opprinnelsesbevisene. De fokuserte på hvordan strømmen de selger «virtuelt» er produsert, i tråd med offisiell statistikk fra NVE. Det likte hverken konkurrentene eller Forbrukerombudet.

Saksfeltet er komplekst og lite egnet for kommunikasjon mot forbruker. Mandag Morgen tok et dypdykk i Forbrukerombudets dokumentasjon for å se om ombudet hadde fått alt riktig på veien fra fysisk leveranse til virtuell virkelighet i et moderne energisamfunn.

Faktafeil hos Forbrukerombudet 

Svaret vi fant var overraskende. Mandag Morgen kan fastslå at ombudet bommer på et sentralt punkt når det gjelder forståelsen av hvordan sammenhengene er. 

I sitt kritiske brev til fBD skriver ombudet:

 «... basert på NVEs varedeklarasjon for 2010. Det fremgår der at om lag 72 prosent av den strømmen som ble solgt i Norge i 2010 var av ukjent opphav. Det er imidlertid ikke dokumentert hvorvidt denne strømmen kommer fra kullkraft i Tyskland eller vannkraftverk i Norge, den er av ukjent opphav. Dere har rett i at den kan være fra kullkraftverk, men den kan også være fra fornybare energikilder uten at det er tegnet opprinnelsesgarantier for dem.»

En skitten fasit...

Figur 2 | Forstørr

NVE‘s «Varedeklarasjon» korrigert for den europeiske kraftproduksjonen vi må ta inn i regnskapet fordi norske kraftselskap selger fornybare opprinnelsesgarantier ut av landet

 

Virtuell fasit for norsk kraftforbruk i 2010: 50 prosent fossil kraft, 27 prosent kjernekraft(!) og 23 prosent fornybar kraft. Dersom vannkraftselskapene ikke hadde solgt det fornybare elementet ville andelen fornybart ligget over 85 prosent. Netto ble det solgt opphavsgarantier for litt over 70 TWh ut av Norge i 2010 mens vi totalt produserte omtrent 119 TWh fornybar strøm. Begge  figurer gjelder kunderr som ikke har kjøpt fornybare opphavsgarantier.

 

Kilde: NVE / Østfoldforskning

Mens Forbrukerombudet tror 72 prosent av strømmen solgt i Norge er av ukjent opphav og like gjerne kan komme fra norsk vannkraft er virkeligheten en annen. Hele poenget er at den kraften Norge er forpliktet til å ta inn i vår varedeklarasjon etter salg av opphavsrettsertifikater stammer fra europeiske kilder, ikke norske. Det bekrefter både NVE som fører statistikken og Østfoldforskning som har et av Norges fremste miljøer rundt omsetning av opphavssertifikater.

– Jeg mener at ukjent-andelen ikke kan stamme fra norsk vannkraft da all norskprodusert elektrisitet allerede er inkludert i beregningen av varedeklarasjon. Det betyr at ukjentandelen må komme fra elektrisitet som er produsert utenfor Norge, sier seniorforsker Hanne L. Raadal ved Østfoldforskning.

Og hvordan reagerer de som finner seg i uroens definitive episenter på dette? Mandag Morgen forela saken for adm. dir. Sandro Parmeggiani i For Better Days.

– Det er oppsiktsvekkende at Forbrukerombudet sår tvil om opprinnelsesgarantier som miljøpådriver for mer fornybar energi, og urovekkende at hun ikke har klart å sette seg inn i fakta. Dette kan rokke ved  grunnlaget for ombudets avgjørelse, sier Parmeggiani, tidligere leder for den ideelle organisasjonen Plan Norge.

– Det virker som Forbrukerombudet ikke har sett at det er i forbrukernes interesse å vite at de kan ta et miljøvalg ved valg av strømleverandør. Opprinnelsesgarantisystemet er det eneste verktøyet, og myndighetenes eget verktøy for å gi både forbrukere og virksomheter muligheten til å bidra til at deres kjøp av strøm ikke gir klimautslipp. Varedeklarasjonen er helt klar på at fornybarheten til norsk strømproduksjon, i hovedsak ble solgt til utlandet i fjor, sier Parmeggiani.

Mandag Morgen forela sitatet fra deres eget brev for Forbrukerombudet  og spurte eksplisitt om de sto ved det. Vi spurte også om de var sikre på at de hadde forstått saken rett. 

– Jeg er ganske sikker på det. Forbrukerombudet har en del kjennskap til det fra tidligere, blant annet gjennom arbeidet med bransjenormen, men også gjennom alminnelig saksbehandling. Vi har også helt fra starten vært i kontakt med NVE, som vi også har hatt et møte med, og de bekrefter at vi har lagt riktig forståelse til grunn. I løpet av denne uken vil vi også ha et møte med Statnett og andre aktører for eventuelt å avklare misforståelser, sier Gry Nergård som får støtte fra NVE når det gjelder selve saken som sådan.

– NVE har god dialog med Forbrukerombudet, og vi er enige i det ombudet sier om fBD, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud

NVE bekrefter likevel i en mail til Mandag Morgen at sitatet nevnt ovenfor om hvordan ombudet mener markedet for opprinnelsesbevis fungerer, ikke er riktig. 

Blant Parmeggianis samarbeidspartnere i for Better Days er også miljøorganisasjonen WWF. I likhet med sine kolleger i Framtiden i våre hender støtter WWF salget av opphavssertifikater til sluttbruker.

– Økt produksjon av fornybar energi er en helt sentral del av klimaløsningen. Jo flere forbrukere som velger opprinnelsesgarantert strøm, jo mer attraktivt blir det for produsenter å investere i fornybar energiproduksjon, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF Norge. 

Bra med opprinnelsesgarantier

WWF mener markedet med «opprinnelsesgarantier» som viser forbrukeren hvordan strømmen er produsert er bra, og det er veletablert i EU.

– I praksis er det umulig å holde kontroll med den direkte fysiske sammenhengen mellom strømmen fra kraftverk til sluttbruker i et kraftnett med flere produsenter og sluttbrukere. Derfor får norske kraftprodusenter sertifikater som dokumenterer hvor mye strøm de produserer fra fornybare kilder (vannkraft). Disse kan selges til kunder som ønsker å forsikre seg om at det produseres fornybar kraft tilsvarende deres forbruk. Dette er en utmerket ordning fordi den gir konkurransefordel for selskaper som produserer strøm fornybart. Norske kraftselskaper selger det meste av fornybarsertifikatene sine til tyske forbrukere for svært gode penger. Det er helt greit, men hvis de samtidig sier til norske forbrukere at all strøm i Norge er fornybar, så drives det dobbelt bokholderi. Det norske kraftselskaper må gjøre er aktivt å markedsføre fornybarsertifikat til norske forbrukere. Da blir det større etterspørsel etter sertifikater til det tyske markedet og strøm med fornybarsertifikat i Norge blir dyrere. Men spillet blir ryddig, sier Hansson.

Miljøbeviste forbrukere vet hva de vil ha

Figur 3 | Forstørr

Figuren viser at det er sterk vekst i etterspørselen etter opphavsgarantier for fornybar kraft blant forbrukere i Europa

 

Ifølge kilder vil markedet for opphavsgarantier i 2011 minst ligge rundt 190 millioner Euro, eller 1,5 milliarder norske kroner. Salget av garantier går gjennom flere ledd, men det er antatt at produsentene sitter igjen med 70 til 80 prosent av dette.  Etterspørselen er stigende og det er flere indikatorer som tyder på at prisen vil stige i årene som kommer. Totalmarkedet vil i 2011 passere 200 TWh med god margin. Norske aktører solgte i 2010 garantier for netto litt over 70 Twh, en ikke ubetydelig del av markedet.

 

Kilde: Mandag Morgen

Hansson nevner «dobbelt bokholderi». Og noen sperret nok øynene opp da bransjeorganisasjonen Energi Norge la ut en sak på sine nettsider, i etterkant av at Forbrukerombudets kritikk av fBD ble kjent.  

I sin kommentar til forbrukerombudet nevnte ikke Energi Norge markedet for opprinnelsessertifikater - sakens kjerne - i det hele tatt. I stedet fikk allmennheten blant annet vite følgende, signert Energi Norges administrerende direktør Oluf Ulseth:

«Reklamefilmer og aviskronikker fra kraftsalgsselskapet For Better Days skaper et inntrykk av at mesteparten av strømmen til norske husholdninger kommer fra skitne tyske kullkraftverk. Det er feil. Norske kunder bruker i all hovedsak norsk strøm og den er fornybar.»

I rettferdighetens navn skal her nevnes: Etter at Mandag Morgen tok opp saken valgte Energi Norge å endre sin artikkel slik at man også gikk dypere inn i opphavssertifikater. Men da hadde fokuset på fysisk leveranse og utelatelse av opphavssertifikatene i den første artikkelen allerede fått miljøfolk til å reagere.

– Det er oppsiktsvekkende at lederen for Energi Norge i den første artikkelen later som om markedet for opphavsgarantert strøm ikke fins. Slik desinformerer han strømkunderne. Vi mener at Ulseth på sett og vis forsøker å selge norsk fornybar strøm to ganger. Først selger hans medlemmer store deler av norsk fornybar energi til EU-kunder. Deretter kommuniserer Ulseth slik at man kan lure på om han også vil markedsføre den norske strømmiksen som ren og fornybar overfor norske kunder. Ulseth må, som alle oss andre, forholde seg til NVE´s varedeklarasjon for norsk strømforbruk, sier Arild Hermstad, daglig leder i Framtiden i våre hender.

Også forskere stusset da Energi Norge la ut sitt budskap i etter ombudets kritikk av for Better Days. 

– Jeg stiller meg undrende til at både Forbrukerombudet og Energi Norge ser ut til å diskutere for Better Days-saken kun med fokus på produksjonsmiks og fysisk import/eksport av elektrisitet, sier seniorforsker Hanne L. Raadal ved Østfoldforskning lakonisk.

Oluf Ulseth kommenterer sin kommunikasjon rundt for Better Days-saken slik:

– Vi fokuserte på det fysiske forbruket fordi dette poenget var utelatt i kampanjen fra fBD, og det er vel også dette forbrukermyndighetene har reagert på. Det blir feil å hevde at norske forbrukere bruker «skitten strøm», når 96 prosent av norsk kraftproduksjon er fornybar. Vi har senere supplert dette budskapet slik at også spørsmålet rundt opprinnelsesgarantier blir kommentert, sier han og presiserer at for ham så var hovedbudskapet i forhold til reklamekampanjen at det etterlatte inntrykket om kraftbransjen ble feil. 

– Hensikten vår var snarere å bidra til en oppklaring gjennom å supplere og korrigere et feilaktig bilde. I den grad også vår egen fremstilling ble for snever, har vi nå rettet opp dette, sier han.

Tysker liker ikke systemet

Så langt Norge og norske interesser. Hvordan ser man på det i Tyskland? Det er jo blant annet miljøbevisste tyskere som kjøper opphavsgarantier. Mandag Morgen fikk oversatt artikkelen til engelsk og sendte den til energiekspert og professor Olav Hohmeyer ved Universitetet i Flensburg. Hans prinsippielle kommentar er at man selvsagt ikke kan markedsføre kraften som fornybar to steder. Minst like interessant er det likevel å høre hans syn på selve ordningen med opprinnelsesbevis.

– Jeg ville foretrekke ikke å ha disse grønne sertifikatene, som skiller den grønne kvaliteten fra fornybar elektrisitet. Jeg ville heller ha holdt disse tingene sammen. Da ville det alltid være klart hva slags elektrisitet en forbruker i realiteten får, sier professor Hohmeyer. 

Heller ikke miljøstiftelsen Bellona er begeistret.Der ser man ikke at salg av slike bevis bidrar til økt fornybarandelen av energiproduksjonen. Tvert i mot er dette å lempe kostnader over på miljøbevisste forbrukere.

– EU har satt konkrete, bindende mål for hvor stor del av energiproduksjonen som skal være fornybar innen 2020. Hvordan dette skal oppnås er indikert i hvert lands fornybare handlingsplan. Virkemiddelet er i de aller fleste landene enten feed-in tariffer eller grønne sertifikatsystemer, som begge tvinger alle strømforbrukere til å bidra proporsjonalt med forbruket sitt i dugnaden for fornybar energi. Det er disse virkemidlene som avgjør hvordan energimiksen ser ut om ni år. Andelen i 2020 blir ikke større av at noen samvittighetsfulle forbrukere betaler ekstra. Det betyr i beste fall at noen forbrukere betaler mer enn andre for noe som er en fellesoppgave som bør løses av tiltak fra myndighetenes side. Fokuset må være på å få økt de lovpålagte kravene til klimagasskutt og andelen fornybar energi i nettet, sier Jonas Helseth fra stiftelsens Brusselkontor, Bellona Europa.

Spørsmålet om opphavsrett og opprinnelsesgarantier er komplisert. For hva tjener egentlig miljøet? Som man ser er selv miljøorganisasjonene uenige om det.

At det er mange hensyn å ta viser kanskje også dette svaret fra Energi Norge på Mandag Morgens spørsmål om hva miljøbevisste norske forbrukere, som ønsker fornybar strøm, bør gjøre? Forholde seg til fysisk leveranse i stikk-kontakten, eller kjøpe opprinnelsesgarantier?

– Norske strømkunder bruker i all hovedsak fornybar kraft, men en andel av forbruket er importert, og denvarierer med nedbøren fra år til år. De kundene som vil gardere seg mot disse variasjonene, og ønsker en garanti for at det til enhver tid lages like mye fornybar energi som den energimengden hun bruker, kan kjøpe opprinnelsesgarantier. Det viktigste som norske forbrukere kan gjøre for miljøet er å avstå fra fossil energibruk, velge utslippsfrie energibærere, og vise måtehold ved bruken av energi, sier Oluf Ulseth i Energi Norge. 

Knut Olav Tveit (knutot@mandagmorgen.no)

Artikkelens strategiske dagsorden: Grønn vekst

Kommentarer – legg igjen din kommentar

Allerede abonnent?

Gå til toppen

Mandag Morgen,
Grubbegata 6, 0181 Oslo, Tlf: +47 22 31 03 10,

Credits

Artikkelen er låst. Klikk på 'Abonnement'